Типовий договір на вивіз сміття для юридичних осіб

Типовий договір на вивіз сміття для юридичних осіб

ДОГОВІР №
про надання послуг з вивезення побутових відходів

м. Галич «___» ___________ 201¬¬_ р.

Комунальне підприємство «Галичводоканал» в особі директора Нагірняка Любомира Богдановича що діє на підставі Статуту (далі – виконавець), з однієї сторони, та

_____________________________________________________________________________________________

в особі ___________________________________________________ що діє на підставі ___________________,
(далі – споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене

Предмет договору
1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги).

Перелік послуг
2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів.
3. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною схемою, шляхом забору сміття з площадки яку обладнує виконавець і яка розміщена _____________________________________________________________________________________________.
4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1 куб. метрів, що належать виконавцю,
Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною схемою на протязі робочого дня з 8.00 год. до 17.00 год.
5. Завантаження відходів здійснюється виконавцем.
6. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимірювання обсягу
та визначення якості послуг
10. Обсяг надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за місяць визначається згідно затверджених органом місцевого самоврядування норм утворення ТПВ.
11. Розрахунок вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів який є невідємною частиною даного договору і в цілому становить______ грн. на місяць. Загальна сума договору становить _________ грн..

Оплата послуг
12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
13. За даним договором застосовується щомісячна система оплати послуг відповідно до якої платежі вносяться не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим.
14. Послуги оплачуються готівкою в касу виконавця або на розрахунковий рахунок виконавця.
15. Плата вноситься на рахунок: № 26004300456 у відділенні Ощадного банку м. Галич, МФО 336503, код ЄДРПОУ 33591256.
16. У разі потреби виконавець здійснює у двох денний термін перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати.
17. У разі зміни вартості послуг (затвердження нового тарифу органом місцевого самоврядування), вартість послуг по даному договору автоматично змінюється з моменту опублікування такого рішення в місцевих засобах масової інформації.
18. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується посвідченнями.

Права та обов’язки споживача
19. Споживач має право на:
1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;
2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
3) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача;
4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
6) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;
7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
20. Споживач зобов’язується:
1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;
2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;
3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;
4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;
5) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;
6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця
21. Виконавець має право вимагати від споживача:
1) забезпечувати належний санітарно-технічний стан контейнерів, що перебувають у його власності, та контейнерних майданчиків, вигрібних ям;
2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.
22. Виконавець зобов’язується:
1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;
2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання твердих, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
3) здійснювати контроль за санітарно-технічним станом контейнерів;
4) збирати і перевозити відходи спеціальними автотранспортними засобами;
5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання твердих відходів під час завантаження у спеціальний автотранспортний засіб;
6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами;
7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору;
9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;
10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;
11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін
за невиконання умов договору
23. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
2) невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.
24. Виконавець несе відповідальність за:
1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
2) невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.

Розв’язання спорів
25. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.
Представник виконавця зобов’язаний прибути протягом двох робочих днів.
27. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.
У разі неприбуття представника виконавця у строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
28. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

Форс-мажорні обставини
29. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних техногенного, природного або екологічного характеру), що надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

Строк дії цього договору
30. Договір діє з моменту підписання і до ____________року включно.

Умови зміни, продовження,
припинення дії цього договору
31. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.
32. Договір вважається таким, що продовжений на невизначений термін, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.
33. Дія договору припиняється у разі, коли:
закінчився строк, на який його укладено;
відпала потреба в наданні послуг або споживач відмовляється від виконавця.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення
34. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий – у виконавця.

З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлені в чому і розписуємось нижче.

Реквізити сторін

Виконавець: Споживач:

КП «Галичводоканал» ________________________________
77100, вул. Н.Вівчаренко, 29, ________________________________
м. Галич, Івано-Франківська обл. ________________________________
р/р 26004300456 у відділенні Ощадного банку ________________________________
м. Галич, МФО 336503., код 33591256. ________________________________
_______________________________ ________________________________
_________________/Л.Б. Нагірняк/ ____________________/___________/
М.П. М.П.