ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Цей договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами (надалі – Договір) є публічним договором, який встановлює порядок та умови надання фізичним особам (далі – Споживачі) житловокомунальної послуги «Поводження з побутовими відходами» виконавцем такої послуги – КП«Галичводоканал» (далі Виконавець), що був визначений органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах, на певній території міста Галича. Цей Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднання (необов’язково) або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.), або підписанням договору в письмовій формі. Публікація даного Публічного договору та його розміщення на інтернет-сторінці Виконавця є публічною офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна в місті Галичі на території обслуговування Виконавця, яка встановлена умовами Конкурсів з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, що проводились (проводитимуться)виконавчим комітетом Галицької міської ради.

м. Галич

Комунальне підприємство «Галичводоканал», в особі директора Нагірняка Любомира Богдановича, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець),з однієї сторони, і  _______________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, яка є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна, або юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі) (далі – Споживач), з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

Предмет Договору

 1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі – послуги), на підставі рішення виконкому Галицької міської ради від «27» жовтня 2021 року №182 та відповідно до правил благоустрою Галицької міської територіальної громади, затверджених рішенням десятої сесії  восьмого скликання Галицької міської ради №568 від 24.06.2021 року розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення території Галицької міської територіальної громади та затверджених рішенням сьомої сесії Галицької міської ради №126 від 01.04.2021 року..

Цей договір розроблено Виконавцем на підставі Типового договору, затвердженого Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008р. (із змінами), у відповідності до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Цивільного кодексу, іншого законодавства України.

Перелік послуг

 1. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними і ремонтними відходами, виключно, що входять до складу побутових. Збір споживачем великогабаритних та ремонтних побутових відходів за розмірами, що перевищують 50*50*50 см., і їх вивезення Виконавцем, здійснюється окремо, відповідно до вимог нормативно-правових актів України, рішень органу місцевого самоврядування. Інші відходи, що не входять до складу побутових, вивезенню не підлягають.
 2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за __контейнерною _(безконтейнерною – для приватного сектору)___ схемою. (контейнерною, безконтейнерною)
 3. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,12; 1,1 куб. метрів, що належать Виконавцю. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з _08.00_ до _17.00_ години.
 4. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов’язаний у визначені графіком дні з 06.00год. до 08.00год. виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.
 5. За цим договором не використовуються контейнери для збору великогабаритних, ремонтних, рідких та небезпечних відходів.
 6. Завантаження ТПВ у транспортний засіб здійснюється працівниками Виконавця.
 7. За цим договором Виконавець не вивозить великогабаритні та відходи безпосередньо від споживача. На території Виконавця діє пункт приймання великогабаритних і ремонтних відходів.
 8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості послуг

 1. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки споживача

 1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання  послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) розірвання договору, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

 1. Споживач зобов’язується:

1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм, Правил благоустрою міста Галича, законодавства про відходи та поводження з ними;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до цього договору;

6) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів, не викидати в загальні контейнери будівельні і великогабаритні відходи а також небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, хімічні речовини, люмінесцентні лампи та ін.);

8) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків (виключно для споживачів, які використовують власн контейнери та майданчик);

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби (виключно для споживачів, які використовують власні контейнери та майданчик);

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил (виключно для споживачів, які використовують власні контейнери та майданчик)

Права та обов’язки виконавця

 1. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарнотехнічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

 1. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових

відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту; (Виконавець має укладені договори про перероблення/захоронення побутових відходівз КП «Житловик»)

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

 1. Згідно з рішенням виконавчого комітету від 27 жовтня 2021 р.
  № 182 тариф на вивезення 1 куб. метра (тонни) відходів становить:
 • для населення 23,90 грн. на одну особу.
 • Для бюджетних організацій – 255,96 грн. за 1 м.куб.
 • для усіх підприємств, установ та організації 255,96 грн. за 1 куб. метр.
 • Рідкі відходи – 143,80 грн. за 1 м.куб.
 • великогабаритні відходи – 319,80 грн. за 1 м.куб.

Вартість послуг зазначено в цьому Договорі станом на дату укладення цього договору, згідно з відповідним рішенням виконавчого комітету Галицької міської ради, що діє станом на дату підписання цього договору. Вартість послуг змінюється в разі зміни органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів в  місті Галичі в установленому законодавством порядку з повідомленням споживача за 30 днів до такої зміни.

Належним повідомленням вважається зокрема публікація в засобах масової інформації відповідного рішення органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну, коригування) тарифів на послуги, а також розміщення оголошення про це в мережі Інтернет чи доведення такої інформації до споживача будь-яким іншим доступним способом.

В разі зміни кількості зареєстрованих (проживаючих) осіб, іншої, кількісної зміни одиниць розрахунку, Споживач повинен протягом 10 днів письмово сповістити про це Виконавця, з наданням підтверджуючих документів.

 1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
 2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж протягом останнього дня місяця, що настає за розрахунковим.
 3. Послуги оплачуються: вноситься готівкою або в безготівковій формі (через каси банків, платіжні термінали, тощо).
 4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок виконавця, вказаний в цьому договорі або повідомлений Виконавцем.
 5. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (ч.5 ст.10 ЗУ Про житлово-комунальні послуги). Про намір змінити вартість послуги її виконавець повідомляє про це споживачів у встановлені законодавством порядок і спосіб із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Нові тарифи на послуги, які є державними регульованими цінами, застосовуються незалежно від укладення додаткової угоди до цього Договору з дати набрання чинності нормативним актом органу місцевого самоврядування, яким вони встановлені.
 6. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується _______________.

Відповідальність сторін за порушення договору

 1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житловокомунальні послуги”.
 2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

За несвоєчасне внесення плати за послуги споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище встановленого законодавством

граничного розміру, за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пункту 17 цього договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг виконавець сплачує споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за договором за кожен окремий випадок.

Умови внесення змін до договору

 1. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

Форс-мажорні обставини

 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
 2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо, рішення органів влади та місцевого самоврядування, котрі унеможливлюють або утруднюють виконання сторонами зобов’язань. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 2 місяці зацікавлена сторона може ініціювати дострокове розірвання даного договору.

Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

 1. Договір укладається строком на один рік. З моменту набрання чинності цим договором втрачають силу (вважаються припиненими) всі попередні угоди і договори між сторонами щодо надання послуг із вивезення побутових відходів, однак грошові зобов’язання по цих договорах не втрачають чинності до моменту їх повного виконання.
 2. Договір вважається таким, що продовжений наступний однорічний строк, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. Таке продовження дії договору триватиме до фактичної зміни виконавця послуг з вивезення побутових відходів на відповідній території міста Галича згідно рішення органу місцевого самоврядування за результатами проведеного конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів.
 3. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 28 цього договору;

смерті фізичної особи – споживача;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

припинено відповідний договір між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи уповноваженою ним особою) на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту;

договір розірвано достроково в порядку та на підставах, встановлених цивільним законодавством або за домовленістю сторін.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Цей Договір про надання послуг може бути розірваний з ініціативи Виконавця шляхом односторонньої відмови Виконавцем від договору в таких випадках: 1) систематичного (3 і більше разів) порушення Споживачем взятих на себе за цим договором зобов’язань, в тому числі щодо дотримання строків оплати за послуги; 2) істотної зміни обставин, які знаходяться поза волею Виконавця, але внаслідок яких подальше виконання даного договору є неможливим або економічно невигідним для Виконавця; 3) в інших випадках, передбачених законодавством України. В перелічених у цьому абзаці випадках даний Договір вважається розірваним з дати, вказаної у Повідомленні про розірвання договору, яке направляється Виконавцем споживачу у спосіб, що визначений цим договором.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

Прикінцеві положення

 1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
 2. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий – у виконавця.

З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів

ознайомлений ____________________ (підпис споживача)

 1. Усі повідомлення за цим договором вважаються такими що доведені до Споживача належним чином, якщо вони:

направлені Споживачу рекомендованим поштовим відправленням на адресу вказану в цьому договорі; або вручені особисто під розписку Споживачу (або члену його сім’ї чи уповноваженій особі); або доведені до відома Споживача публічним способом (публікація в пресі, оголошення на радіо і телебаченні, розміщення інформації на веб-сторінці Виконавця); або повідомлені (вручені) Споживачу в присутності свідків та/або з фіксацією факту такого повідомлення засобами фото- чи відео зйомки; або доставлені споживачу засобами електронного зв’язку

 1. Споживач (фізична особа) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний код, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт, дата народження, склад сім’ї, при наявності пільгового посвідчення його серія та номер, адреса проживання, електронна адреса, контактні номера телефонів для надання різного роду повідомлень Споживачу, документ, що підтверджує право власності на об’єкт Споживача) для проведення розрахунків за надані послуги з вивезення побутових відходів, з метою забезпечення реалізації товариством адміністративно-правових відносин та інших відносин, які вимагають обробки персональних даних. Споживач підтверджує, що він повідомлений про те, що його персональні дані внесені до бази даних «Побутові споживачі».

________________________ (підпис споживача)

Реквізити сторін

 

Виконавець:

КП «Галичводоканал»

77100, вул. Н.Вівчаренко, 29,

м. Галич, Івано-Франківська обл.

р/р UA 383365030000000026004300456  у

Івано-Франківському обласному управлінні ОБ

МФО 336503., код 33591256.

 _______________________________

    _________________/Л.Б. Нагірняк/

М.П.

 

 

 

Споживач:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

           ____________________/___________/